Πιλοτική μελέτη αξιολόγησης της αυχενικής διαφάνειας και της ανατομίας του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης με τη χρήση της 2D και 3D υπερηχογραφίας

 In Uncategorized
Σκοπός: Η αξιολόγηση της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας ως εναλλακτική μέθοδος για τον έλεγχο της ανατομίας του εμβρύου και τον προσδιορισμό της αυχενικής διαφάνειας στο 1ο τρίμηνο της κύησης σε επίτοκες χαμηλού κινδύνου.

Μέθοδος: Προοπτική μελέτη 199 επιτόκων που υποβάλλονται στο υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου. Στις επίτοκες αυτές η αυχενική διαφάνεια και η ανατομία του εμβρύου αξιολογείται πέραν της δυσδιάστατης υπερηχογραφίας και με τη χρήση τρισδιάστατης υπερηχογραφίας μετά το πέρας της συμβατικής εξέτασης με 3-D όγκους (volumes) που έχουν ληφθεί.

Αποτελέσματα:
 Σε κάποιες από τις παραμέτρους η 3-D μέθοδος πλησιάζει τη συμβατική. Τέτοιες είναι ο προσδιορισμός του μήκους CRL του εμβρύου, της κεφαλής-εγκεφάλου του εμβρύου (93,5%), της σπονδυλικής στήλης (85,4%), των άνω (88,4%) και κάτω άκρων (87,9%) και του κλειστού κοιλιακού τοιχώματος (98,5%). Κάποιες από τις ανατομικές παραμέτρους έδωσαν ποσοστά με διαφορά στατιστικά σημαντική μεταξύ των δύο μεθόδων. Το ρινικό οστό αναγνωρίστηκε στο 62,1%, ο στόμαχος στο 85,9% ενώ η ουροδόχος κύστης στο 57,3% των περιπτώσεων. Η αυχενική διαφάνεια προσδιορίστηκε με ακρίβεια στις μισές από τις περιπτώσεις συγκριτικά με τις μετρήσεις ελέγχου (2-D).

Συμπεράσματα:
 Η εξέταση τρισδιάστατων εικόνων από μόνη της, δεν επαρκεί για τη λεπτομερή εξέταση του εμβρύου στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Εντούτοις η μέθοδος μπορεί να υποβληθεί σε τροποποιήσεις που θα βελτιώσουν τα αποτελέσματα και είναι δυνατό να την καθιερώσουν ως μέθοδο διάγνωσης στο μέλλον.
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

Κλείσε Ραντεβού
Βότανα και κύηση